social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Zagrożenia duchowe - podst. chrześcijańskiej walki duchowej

O liście zagrożeń duchowych - rozmowa z ks. Przemysławą Sawą


Uwaga!

Poniższa lista nie stanowi wykazu zagrożeń duchowych, ani też ich nie wyczerpuje. Ukazuje rzeczywistości, które mają demoniczne konotacje i mogą stanowić zaproszenie dla złego ducha. Nie znaczy to, że jeśli ktoś oglądał "Gwiezdne wojny", to od razu jest opętany i potrzebuje egzorcysty. Lista ma nas uwrażliwić na relatywizm moralny zawierający się w filmach czy utworach muzycznych. Ma zmotywować do tego, aby jak pisze św. Paweł "unikać wwszystkiego, co ma choćby pozór zła"  (1 Tes 5,22).

Przygotowanie do modlitwy o uwolnienie

Jezus Chrystus przez swoją śmierć, swoje zmartwychwstanie i uwielbienie dał ludziom nowe życie, do którego dostęp jest przez wiarę – dostąpiwszy więc usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej (Rz5,1-2). Jednak grzechy, nałogi i rozmaite praktyki otwierają człowieka na wpływ duchów złych (szatana i demonów). Praktyki bałwochwalcze, rozpowszechniona filozofia New Age z okultyzmem i spirytyzmem są coraz bardziej obecne w dzisiejszej rzeczywistości. Towarzyszy temu u współczesnych ludzi brak odpowiedniej wiedzy odnośnie do zagrożeń duchowych i zniewoleń.

Pomocą może być niniejszy artykuł.

Zanim przystąpisz do analizy swojego życia (rachunek sumienia) pamiętaj:
JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM, KTÓRY POKONAŁ ZŁO. JEŚLI JESTEŚ WE WSPÓLNOCIE Z NIM, ZWYCIĘŻASZ.

A. Wprowadzenie biblijne

SŁOWO BOŻE WYRAŹNIE MÓWI O ISTNIENIU DEMONÓW.

Stary Testament ukazuje różne zadania duchów złych:

 • anioł niszczyciel (Rdz 19,13; 2 Sm 24,16; 2 Krn 322, 21),
 • budzący niezgodę (Sdz 9, 23),
 • gniew (1 Sm 16, 14; 18, 10; 19, 9),
 • duch kłamstwa i zwodzenia (1 Krl 22, 19-23).


Występują też różne określenia lub imiona niektórych demonów:

 • Lewiatan (Iz 27, 1; Ps 74, 14),
 • Azazel (Kpł 16, 8),
 • Asmodeusz (Tb 3, 8),
 • szatan, diabeł (np. Za 3,1-5; Hi 1, 6-12; 2, 1-7; 1 Krn 21, 1),
 • elohim - odniesiony do wróżki w znaczeniu istoty nadludzkiej (1 Sm 28, 13),
 • szedim, którym składano ofiary (Pwt 32, 17; Ps 106, 36), lilit (Iz 34, 14),
 • serim - „kosmate” demony w postaci kozła1.

Wg Nowego Testamentu złe duchy są duchami:
 
 • pierwotnie żyjącymi z Bogiem (Ef 6, 12; Jud 6),
 • są zorganizowane (Mt 12, 24),
 • posiadają nadprzyrodzoną moc (Ap 16,14),
 • mają wiedzę o Jezusie Chrystusie (Mt 8, 29; Mk 1, 23-24),
 • mogą być przyczyną choroby (Mt 9, 32-33),
 • mogą opętać zwierzęta i ludzi (Mk 5, 13; Łk 8, 2),
 • drżą przed Bogiem (Jk 2, 19),
 • fałszywie nauczają i zwodzą (1 Tm 4, 1),
 • zostaną osądzone przez Boga (2 P 2, 4)2.
 • Chrystus pokonał diabła (J 12, 31; 16, 11; 1 J 2, 14).
 • Szatan nie może dotknąć wierzącego w Jezusa (1 J 5, 18), szkodzi jednak popełniającemu grzech (J 8, 34, 44).

Inne referencje biblijne odnośnie do rzeczywistości duchów złych:
 
 • 1 Kor 5, 5;
 • 1 Kor 7, 5;
 • 1 Kor 10, 20-21;
 • 2 Kor 2, 11;
 • 2 Kor 4, 4;
 • 2 Kor 6, 15;
 • 2 Kor 11, 14;
 • 2 Kor 12, 7;
 • Ef 4, 27;
 • Ef 6, 11.16;
 • 2 Tes 3, 3.5;
 • 1 Tm 3, 6-7;
 • 1 Tm 4, 1;
 • 2 Tm 2, 26;
 • Hbr 2, 14;
 • 2 P 2, 4;
 • Ap 2, 10.13.24;
 • Ap 9, 3-11;
 • Ap 12, 3-4.13.17;
 • Ap 13, 1.11;
 • Ap 16, 13-143.


B. Wprowadzenie doktrynalne

WYBRANE ŚWIADECTWA NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, KATOLICKIEJ ZAWARTE W DOKUMENTACH MAGISTERIUM KOŚCIOŁA:

 • Indiculus o łasce Bożej (ok. 440 r.): „Nawet ten, kto łaską chrztu został odnowiony, nie jest w stanie wyzwolić się od sideł szatańskichi zwyciężyć pożądliwości cielesnej inaczej, jak przez to, że otrzymuje od Boga – z Jego ustawicznej pomocy – wytrwanie w dobrym życiu”
 • List Leona Wielkiego Uuam laudabiliter do biskupa Turribiusa z Astorgii (447r.): „... i diabeł byłby dobry, jeśli by nie trwało to, co uczynił. Ale ponieważ źle wykorzystał swoją naturalną doskonałość (…), lecz odpadł od najwyższego dobra, z którym powinien być zjednoczony”
 • Edykt cesarz Justyniana do patriarchy Konstantynopola, Menasa, ogłoszony na synodzie w Konstantynopolu (543r.): „Jeśli ktoś mówi lub utrzymuje, że Chrystus Pan w przyszłym czasie świata zostanie ukrzyżowany także za demonów, ten niech będzie obłożony anatemą”; „Jeżeli ktoś mówi albo utrzymuje, że kara demonów i ludzi bezbożnych jest czasowa i po pewnym określonym czasie będzie miała koniec, względnie będzie dane odnowienie demonów albo ludzi bezbożnych, ten niech będzie obłożony anatemą”
 • I synod w Bradze (574r.): „Jeżeli ktoś mówi, że diabeł nie był przedtem dobrym aniołem stworzonym przez Boga i że jego natura nie była dziełem Bożym, lecz mówi, że wyłonił się on z chaosu i ciemności i że nie miał żadnego swojego stwórcy, lecz że jest samym początkiem i substancją zła (…), niech będzie obłożony anatemą”
 • Sobór Laterański IV (1215r.): „Diabeł bowiem inne złe duchy zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale sami siebie uczynili złymi. Człowiek zaś zgrzeszył za podszeptem diabła”
 • Sobór Florencki, Dekret dla jakobitów (1442r.): „...Sobór potępia niedorzeczność manichejczyków, którzy przyjęli dwa pierwiastki, jedne dla rzeczy widzialnych, a drugi dla niewidzialnych; którzy twierdzili także, iż inny jest Bóg Nowego Przymierza, a inny Starego”
 • Sobór Trydencki, Dekret o grzechu pierworodnym (1546r.): „...starodawny wąż, odwieczny wróg rodzaju ludzkiego...”
 • Sobór Watykański II (1962-1965r.): 18 wzmianek nt. szatana i demonów, np. „Całej historii ludzkości towarzyszy ostra walka przeciwko mocom ciemności” (KDK 37b); „...człowiek stworzony przez Boga w sprawiedliwości, za podszeptem Złego nadużył swej wolności, powstając przeciwko Bogu” (KDK 13a); inne referencje: KDK 2b, KDK 16, KDK 22, DM 3, DM 14b, KK 5a, KK 48d, DWR 11b11
 • Nauczanie Pawła VI: w r. 1972 mówił o szatańskich działaniach, by zniszczyć owoce Soboru Watykańskiego II; na audiencji generalnej 15 XI 1975 r. papież powiedział: „Zło nie jest już tylko jakimś brakiem, lecz żywą istotą duchową, przewrotną i powodującą przewrotność”; audiencja z 21 II 1977 r.: duch nieczysty jako „książę tego świata”
 • Katechizm Kościoła Katolickiego: upadek aniołów (KKK 391-396)

 

C. Wprowadzenie teologiczno-duchowe


STOPNIE ODDZIAŁYWANIA ZŁEGO DUCHA:

 • Pokusa, Dręczenie, Opresja – demony tworzą klimat ciężkości, trzymają na uwięzi, przeszkadzają w modlitwie, tępią wolę, gaszą entuzjazm, wywoływanie wzburzeń w relacjach między ludźmi. Jeśli osoba jest w dobrym środowisku wystarczy w takim przypadku modlitwa o uwolnienie!
 • Nękanie wewnętrzne – związane z probami wejścia szatana w jakieś zranienia psychiczne, pęknięcia; oddziaływanie na pamięć, wyobraźnię uczuciowość; w tej rzeczywistości można wyrożnić etapy: zranienie → związanie (opor natury duchowej; związanie jakiejś sfery życia; przymus wewnętrzny; dynamizm rozwojowy związania) nękanie diabelskie (demony zamieszkują w człowieku); być może wystarczy modlitwa o uwolnienie.
 • Opętanie diabelskie – może być częściowe (obsesja) lub całkowite (szatan oddziałuje w całym ciele człowieka bez opętania ducha); związanie z wyraźnym aktem skierowanym do szatana (modlitwa do demonow, zawarcie paktu z diabłem)
 

PRZYKŁADOWE OBJAWY ZWIĄZANIA DEMONICZNEGO:

 • zmiany osobowe, np. sposobu mowienia, zachowania się
 • zmiany fizyczne, np. nadzwyczajna siła, konwulsje, drgawki, paraliże, zaniki świadomości, zmieniony głos
 • zmiany umysłowe, np. zdolności parapsychologiczne
 • zmiany duchowe, np. trudności w modlitwie, w przyjmowaniu sakramentow, agresja wobec tego, co sakralne (kościoł, rożaniec, krzyż, medalik, szkaplerz, stuła, woda święcona, osoba kapłana

 

D. Wybrane przestrzenie zagrożeń duchowych


ZESTAW PYTAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO TAKIEJ MODLITWY:

 1. Miałeś pragnienie oddalenia się od Boga, trwania w grzechu?
 2. Czy zmagasz się ze złymi myślami o Bogu?
 3. Czy jest w Tobie pragnienie mocy? Czy pytasz o jej źrodło?
 4. Jaka jest Twoje obecna więź z Chrystusem?
 5. Czy popełniłeś kiedyś świętokradztwo?
 6. Czy są jakieś grzechy, z ktorych nie możesz się wyzwolić? {tkwienie w grzechach osłabia wewnętrznie człowieka i czyni go szczegolnie podatnym na ataki ducha zła}
 7. Czy tkwisz w jakimś nałogu? (komputer, internet, telewizja, leki, narkotyki, alkohol, seks, pornografia – nałogi stają się przestrzenią, w ktorej zniewolenie jakąś praktyką może stać się źrodłem zniewolenia demonicznego)
 8. Jakie były wielkie grzechy wśrod Twoich przodkow? Czy osoby z Twojej rodziny zajmowały się wywoływaniem duchow lub innymi podejrzanymi praktykami? {pewne skutki grzechow osob z poprzednich pokoleń mogą być powodem jakiegoś nękania przez ducha zła, np. aborcja, zabojstwa, samobojstwa}
 9. Czy w Twojej rodzinie miało miejsce samobojstwo, zabojstwo, aborcja?
 10. Czy dręczyły lub dręczą Cię myśli odnośnie do samobojstwa, zabojstwa, aborcji, zrobienia jakiejś szkody sobie lub komuś?
 11. Czy doświadczasz jakiś innych dręczących Cię, obsesyjnych myśli?
 12. Czy podtrzymujesz w sobie gniew i brak przebaczenia?
 13. Czy ktoś rzucił na Ciebie, Twoją rodzinę przekleństwo, złorzeczenie, urok?
 14. Czy masz doświadczenie jakiejś obecności, ktora Cię przeraziła?
 15. Jak reagujesz na miejsca święte, sakramenty, osoby duchowne? {znakiem związania demonicznego może być niemożność wejścia do kościoła, ogromna agresja do sacrum, i księży (chodzi oczywiście nie o jakąś niechęć związaną z jakimiś doświadczeniami, ale o wrogość rodzącą się z głębi człowieka)}
 16. Czy słyszałeś jakieś wewnętrzne głosy czy przynaglenia (np.o śmierci)?
 17. Czy w Twoim domu dzieją się jakieś niewytłumaczalne zjawiska? {może to być związane z jakimś kultem satanistycznym czy praktyką okultystyczną sprawowanymi w domu; może to rownież być związane z okultystycznym związaniem jakiejś mieszkającej w tym domu osoby}
 18. Czy wierzysz w przesądy?
 19. Czy uczestniczyłeś w seansach spirytystycznych, choćby dla zabawy?
 20. Czy miałeś coś do czynienia z magią (białą lub czarną)? Czy odprawiałeś jakieś praktyki?
 21. Czy byłeś u wrożki? Czy wrożono Ci z kart Tarota? {Tarot oraz karty anielskie mają jednoznaczne podłoże demoniczne}
 22. Czy byłeś u „świeckich egzorcystow”, odczyniających, jasnowidzow?
 23. Czy korzystałeś z Metody Silvy i programu Sita Learning System? {w praktykach tych następuje oddziaływanie na podświadomość}
 24. Czy byłeś zaangażowany w sztuki walki? Czy praktykowałeś jogę, medytację transcendentalną lub inną formę medytacji dalekowschodniej? Czy podejmowałeś jakąś wskazaną mantrę? {praktyki te zakorzenione są w obcej chrześcijaństwu filozofii; ćwiczenia ciała są częścią całego systemu filozoficznego i stanowią część inicjacji w dany system (religijny); należy odrożnić sztuki walki od sportow walki (bez odniesień do filozofii), konieczne jest jednak kontrolowanie}
 25. Czy miałeś jakieś doświadczenia okultystyczne? {np. wiara w moc kryształow (symbole ducha) i piramid („wspaniałe światło”); rożne zabawy, np. Krwawa Mary; stosowanie tabliczek Quija; zaklęcia; przyzywanie ducha przewodnika; stosowanie rozmaitych formuł magicznych; praktyki chodzenia po ogniu}
 26. Czy miałeś doświadczenie projekcji astralnych, unoszenia przedmiotow, przepowiadania przyszłości?
 27. Czy podpisałeś jakiś pakt krwi?
 28. Czy wierzysz we wrożby? Czy korzystałeś z usług wrożek czy innych magow? Czy podejmowałeś jakieś praktyki astrologiczne, spirytystyczne itp.? {prawdziwe wrożby, wrożby dla zabawy: wrożenie z kart (karomancja); wrożenie z ręki (chiromancja); numerologia; odwoływanie się do rożnych wyroczni,np. Księga Przemian / Ching: czytanie sennikow}
 29. Czy wierzysz w istnienie tzw. Trzeciego oka? {jest to związane z ezoteryką:ma stanowić bramę do szerszej rzeczywistości}
 30. Czy korzystałeś z usług jasnowidzow?
 31. Czy korzystałeś z radiestezji? Rożdżkarstwo, wahadlarstwo? {jest to jasnowidztwo}
 32. Czy korzystałeś z filtrow magicznych {rożne mieszaniny, kto-re mają pomoc w rozwiązaniu problemow}
 33. Czy uczestniczyłeś w praktykach odblokowywania czakramow? Czy miałeś do czynienia z kanałowaniem (channeling), hipnozą, psychometrią, praktyką biofeedback, automatycznym, automatycznym pismem, telepatią?
 34. Czy uczestniczyłeś w kursach robienia cudow?
 35. Czy odgrywałeś kiedyś rolę diabła, angażując się emocjonalnie? {także dla zabawy}
 36. Czy w jakiś sposob przywoływałeś szatana, złe duchy, duchy-przewodniki, duchy opiekuńcze {przeważnie skutkuje to związaniem demonicznym}
 37. Czy uczestniczyłeś w jakichś obcych kultach? Czy coś jadłeś na tych spotkaniach {np. uczestnictwo w spotkaniach wyznawcow Harry Kriszny; spożywanie czegokolwiek na spotkaniach takich grup może skutkować zniewoleniem poprzez pokarm wcześniej ofiarowany demonom}
 38. Czy uczestniczyłeś w jakichś kultach satanistycznych, bądź w jakiejś podobnej praktyce? {uczestnictwo w czarnej mszy satanistycznej, modlitwa do szatana, zapraszanie złego do swojego życia jest poważnym wykroczeniem przeciw Bogu i stanowi realne zagrożenie dla człowieka;skutkuje poważnym zniewoleniem czy opętaniem}
 39. Czy nosiłeś/aś/ jakieś symbole satanistyczne, symbole śmierci czy obcych kultow? {noszenie symboli satanistycznych (pentagram, odwrocony krzyż, trzy szostki, pacyfka,czy krzyż Nerona, symbolizuje zwycięstwo nad chrześcijaństwem, wąż i inne symbole predysponują do zerwania kontaktu z Bogiem)}
 40. Czy miałeś jakiś kontakt z literaturą satanistyczną? {czytanie biblii satanistycznej Antona Szandor LaVey’a lub innych książek tego typu, Kabały Aleistera Crowley’a zwaną „Liber 777”, księgi typu Thota, publikacji Bławatskiej i A. Bailey’a, podpisanie paktu, cyrografu z diabłem, słuchanie muzyki satanistycznej, utożsamianie się z diabłem, wczuwanie się w niego, odgrywanie jego roli, profanowanie krzyża, przebywanie w miejscach, w ktorych był lub jest uprawiany kult satanistyczny}
 41. Czy wymawiałeś w modlitwie, w śpiewie piosenek imiona jakichś bostw, demonow? {np. Makumba (bostwo afrykańskie)}
 42. Czy odsyłałeś kogoś „do diabła”?
 43. Czy czytałeś literaturę zawierającą opisy jakichś praktyk okultystycznych, medytacyjnych (niejako scenariusz działań)? {np. „Harry Potter” (książki te zawierają wprost i jednoznacznie symbolikę okultystyczno - satanistyczną, nie można więc wiele mowić o jakiejś baśniowości, gdyż zawarta symbolika nie jest wieloznaczna: P. Coehlo, „Pielgrzym”}
 44. Czy interesowałeś się ezoteryką, poszukiwaniem wiedzy tajemnej, kontaktami z organizacjami, sektami pogańskimi, ezoterycznymi i gnostyckimi? Czy czytałeś jakąś literaturę z tego zakresu?
 45. Czy miałeś kontakt z teozofią czy antropozofią? {pedagogika Rudolfa Steinera – czyli tzw. przedszkola i szkoły waldorfskie}
 46. Miałeś do czynienia z hipnozą (ma ona podłoże spirytystyczne), umbanda, candomble (element capoeira) przywołaniem duchow?
 47. Czy brałeś udział w psychoterapii wg metody Berta Hellingera? {metoda związana z New Age: terapia niebezpieczna pod względem religijnym oraz psychologicznym}
 48. Posiadałeś bałwochwalcze przedmioty, ktore są zaproszeniem dla szatana? {np. figurki diabła, obcych bogow, Budda, skarabeusz – symbol reinkarnacji w Egipcie oraz symbol szatana – Belzebuba („władcy much”), Ozyrys, figurki indyjskich bostw, afrykańskie maski (mają charakter kultyczny), przedmioty o magicznych właściwościach, piramidki, piramida Horusa, mandale, przedmioty od spirytystow, znaki yin- yang, ankh (klucz Nilu), oko proroka, znak OM, oko Horusa, inne podejrzane znaki, często znajdujące się na pamiątkach lub biżuterii z egzotycznych krajow, z Dalekiego Wschodu, Afryki, indyjskie kadzidełka (są przeznaczone dla konkretnych bostw), inne kadzidełka, lampki i przedmioty kultyczne, wszystko włącznie ze strojami, ubraniami ze sklepow indyjskich, kimona, wachlarze chińskie (wg Feng –Shui mają ukierunkowywać przepływ energii) i porcelana chińska (często są zdobione chińskimi tekstami modlitw), kamasutra, plakaty energetyczne (np. kwiat lotosu), kamienie i kryształy, ktorym przypisuje się jakieś właściwości energetyczne lub inne magiczne, kule Qi-Gong, należące do Feng -shui charakterystyczne zestawy wiszących dzwoneczkow lub pręcikow tzw. łapacz snow, dzwonki tybetańskie, spirala DNS, znaki zodiaku, znaki chińskiego horoskopu, zabawki przypominające diabła, straszne potwory lub smoki, ubrania, koszulki, nalepki ze znakami satanistycznymi (rysunek diabła)}
 49. Czy posiadałeś drzewka szczęścia, talizmany, amulety, pierścień Atlanty, wisiorki z wężem, podkowy, słoniki „na szczęście”? {wiara w moc tych przedmiotow jest grzechem bałwochwalstwa; noszenie ich jest zewnętrznym wyrazem przynależności do „świata”, ktory te przedmioty reprezentują}
 50. Czy uczestniczyłeś w jakichś ezoterycznych, okultystycznych spotkaniach? {np. w zgromadzeniu rożokrzyżowcow; zabawy w Halloween}
 51. Czy masz jakieś tatuaże? Jeśli tak, to co przedstawiają? {bardzo często przedstawiają jakieś elementy symboliki satanistycznej}
 52. Jakie czasopisma (młodzieżowe, dla kobiet, inne) czytasz? Jakie treści przekazują? {w zdecydowanej większości prowadzona jest promocja treści New Age, ezoteryzmu, itd.}
 53. Jakie filmy oglądasz? {magię, ezoteryzm i neopogaństwo promują m.in. horrory, wiele japońskich filmow animowanych (nie są tworzone dla dzieci), filmy okultystyczne i satanistyczne}
 54. Jakich gier używałeś? {gry komputerowe stanowią pomost pomiędzy wyobraźnią a rzeczywistością, często przekazują określoną treść i wymuszają zaprogramowane działanie, komputer staje się niejako elektronicznym czarownikiem, duża część gier zawiera treści satanistyczne, przynajmniej jako tło, coraz więcej gier zawiera treści bluźniercze mocno angażujące gracza; w części gier wymaga się wczuwania się w rolę diabła lub wirtualnie angażuje się w zabijanie, gry sieciowe MOD}
 55. Czy grasz w gry RPG (role-playing game)? {jest to specyficzny rytuał, ceremonia, gracze są zaangażowanie, kieruje wszystkim Master (Mistrz, Pan, Gospodarz), poprzez te gry bardzo często nie jest już zabawa w magię, ale realne praktykowanie okultyzmu}
 56. Jakie książki czytasz? Jakie komiksy? {niejednokrotnie zawarte są niebezpieczne treści}
 57. Ile czasu poświęcasz muzyce?
 58. Jakie tematy są podejmowane w słuchanych przez Ciebie piosenkach? Czy słuchasz następujących zespołów i wykonawców indywidualnych (wprost lub pośrednio promują satanizm, okultyzm lub inne obce kulty)
 59. Czy korzystałeś z homeopatii, proszków Sai Baby lub innych podejrzanych środków?
 60. Czy podejmowałeś leczenie poprzez medycynę niekonwencjonalną? {bioenergoterapia, Reiki, akupresura, akupunktura – odwołuje się do okultystycznej wizji człowieka i świata, sesje Harrisa, Kaszpirowskiego, Nowaka, uzdrowicieli z Filipin i innych – spirytystyczny fundament tych praktyk (odwoływanie się do duchów), jasnowidztwo, wykorzystywane do rzekomego leczenia – irydologia, leczenie z moczu (nie mają podstaw naukowych, praktyki te odwołują się do spirytyzmu), seanse biotroniczne, niektóre seanse psychoterapeutyczne – część odwołuje się do ideologii Dalekiego Wschodu; konieczna jest dokładna analiza danej praktyki}

 E. Droga w kierunku wolności

JEŚLI SPOSTRZEGASZ W SOBIE JAKIEŚ NIEPOKOJĄCE OBJAWY LUB PO ODPRAWIENIU POWYŻSZEGO RACHUNKU SUMIENIA WIDZISZ BŁĘDY SWOJEGO ŻYCIA, TO:

 1. oddaj swoje życie Jezusowi (decyzja, by Jezus był autentycznym Panem)
 2. wyrzeknij się poszczególnych złych rzeczy, które miały miejsce w Twoim życiu
 3. módl się do Jezusa o zbawienie z Twoich grzechów i zniewoleń (litania do Krwi Chrystusa, litania do Serca Jezusa, litania do Imienia Jezus, modlitwy do ran Chrystusa); inne modlitwy (litania do Matki Bożej, litania do wszystkich świętych, różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego)
 4. módl się o Ducha Świętego, by być całkowicie przenikniętym przez Niego (od chrztu człowiek jest świątynią Ducha Świętego)
 5. podejmij regularne życie sakramentami (częsta spowiedź, regularna Eucharystia)
 6. zadbaj o dobre relacje z ludźmi
 7. poszukaj wspólnoty, w której możesz wzrastać w wierze i która będzie wsparciem (ważne, by była to wspólnota modlitewna i formacyjna)
 8. musisz być cierpliwy
 9. jeśli niepokojące objawy nie ustępują, zgłoś się do kapłana posługującego modlitwą wstawienniczą lub do egzorcysty
 10. pamiętaj, że to Jezus Chrystus jest Panem; to On zwyciężył i kto jest w relacji z Nim będzie doświadczał wolności i pokoju

Literatura:

 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 2002
 • Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, opr. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1997
 • Breviarium fidei. Wybór Doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 2007
 • Po co jest diabeł?, K.Berger, tł. S. Wolski, Poznań 2007
 • Młodzi i ezoteryzm. Magia, satanizm i okultyzm - oszustwo ognia,który nie spala, C.Climati, tł. K. Czuba, Kielce 2001
 • Modlitwa o uwolnienie, M. La Grua, tł. W. Dzieża. Kraków 2002
 • Ezoteryka i okultyzm. Poradnik dla rodziców, H. Hemminger, tł. M. Labiś. Kraków 2005
 • Idź precz szatanie!, G. Huber
 • Działanie diabła dzisiaj, tł. E Data, Michalineum 2004
 • Harry Potter – dobry czy zły?, G. Kuby, tł. D. i W. Muszyńscy, Radom 2006
 • Uzdrowienie i egzorcyzm. Jak rozeznawać?, Ph. Madre, tł. I. Burchacka, Warszawa 2007
 • Palec Boży i władza szatana, G. Nanni
 • Egzorcyzm, tł. J. Kaczmarek, B. Widła, Warszawa 2007

opr. ks. dr Przemysław Sawa